Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Η Ελλάδα σε κρίση Οι εθνικοί ευεργέτες ξανασώζουν την Ελλάδα. Εθνικά κληροδοτήµατα 10 δισ. ευρώ στο σχέδιο αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας

Κάποια  από τα εθνικά κληροδοτήµατα:   1 Αρχαιολογικό Μουσείο,   2 Μετσόβιο Πολυτεχνείο,   3 Ακαδηµία Αθηνών,   4 Ζάππειο Μέγαρο,   5 Ριζάρειος Σχολή (στη φωτογραφία  ο Αγιος Γεώργιος)
Εκτακτο σχέδιο αξιοποίησης εθνικών κληροδοτηµάτων αξίας 10 δισ. ευρώ ενεργοποιεί η κυβέρνηση προκειµένου να πείσει την τρόικα ότι το πρόγραµµα άντλησης 50 δισ. ευρώ µέσω πώλησης και αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας είναι πλήρως εφικτό.

Εθνικοί ευεργέτες καιευπατρίδες άλλων εποχών έχουν κληροδοτήσει στο ελληνικό κράτος 11.000 δωρεές αξίας 10 δισ. ευρώ.

Για να υλοποιήσει η Πολιτεία προγράµµατα αξιοποίησηςτων κληροδοτηµάτων θεσµοθετεί µιανέα σύµπραξη ανάµεσα στο κεντρικό κράτος και τις αποκεντρωµένες διοικήσεις. Παράλληλα,η εισαγωγή του θεσµού της«επιφανείας» από τον υπουργό Επικρατείας Χάρη Παµπούκη θεωρείται από κορυφαίους νοµικούς όπως ο κ. Στράτης Στρατήγης αποφασιστικό βήµαγια τη δυναµική αξιοποίηση των κληροδοτηµάτων.

Οι προαναφερόµενες πρωτοβουλίες αναµένεται να «ξυπνήσουν» από τη µακρά «οικονοµική νάρκη» κληροδοτήµατα ανεκτίµητης αξίας, όπως τα λεγόµενα Ηπειρωτικά κληροδοτήµατα ή χιλιάδες στρέµµατα σε νησιά όπως οι Σπέτσες.Παράλληλα, µείζων στόχος είναι να δοθεί τέλος σε ένα γκρίζο καθεστώς διαχείρισης για τις σχολάζουσες κληρονοµιές, των οποίων η αξίαανέρχεται στα 4 δισ. ευρώ.

Τα εθνικά κληροδοτήµατα αφορούν περιουσίες εθνικών ευεργετών, ενώ οι σχολάζουσες κληρονοµιές είναι εκείνες που δεν έχουν γίνει αποδεκτές ή δεν έχουν βρεθεί οι κληρονόµοι τους. Οι πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει το υπουργείο Οικονοµικών για την αξιοποίηση αυτής της περιουσίας των 10 δισ. ευρώ κινούνται προς τρεις κατευθύνσεις.

Πρώτον, προωθούνται η πλήρης καταγραφή του σκοπούόλων των κληροδοτηµάτων και η λεπτοµερής αποτύπωση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.

Δεύτερον, προγραµµατίζεται η αλλαγή του πλαισίου διαχείρισης και εποπτείας των εθνικών κληροδοτηµάτων και των σχολαζουσών κληρονοµιών. Ετσι, εξετάζεται η σύσταση γενικής γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας καιΚληροδοτηµάτων στο υπουργείο Οικονοµικών, το έργο της οποίας θα ελέγχεται και από τη Βουλή, καιεπτά γενικών διευθύνσεων στις αποκεντρωµένεςδιοικήσεις (πρώην κρατικές περιφέρειες), µε δύο υποδιευθύνσεις, αρµόδιες η πρώτη για τη δηµόσια περιουσία και η δεύτερη για τα κληροδοτήµατα.

Τρίτον και σηµαντικότερο, διαµορφώνονται οι κατάλληλες ρυθµίσεις που αφορούν τη νοµοθετική κατοχύρωση του ρόλου του κράτους στην αξιοποίηση των περιουσιών αυτών, ακόµη και όταν δεν έχει αναγνωριστεί το κληρονοµικό δικαίωµα του ∆ηµοσίου.

Ειδική επιτροπή του υπουργείου Οικονοµικών έχει καταρτίσει τις παρεµβάσεις που απαιτούνται, προκειµένου νααξιοποιηθούν 11.000

δωρεές. Εξαυτών, περίπου 2.500

είναι ιδρύµατα και κληροδοτήµατα, 3.000

σχολάζουσες κληρονοµιές και 5.500 περιουσίες είναι υπό εκκαθάριση.

Μόνο οιπεριουσίεςπου αφήνονται για κοινωφελείς σκοπούς είναι αξίας από200.000 ευρώκαι φθάνουν σε πολλά εκατοµµύρια ευρώ. Η εκµετάλλευση των εθνικών κληροδοτηµάτων και τωνσχολαζουσών κληρονοµιώνουσιαστικά συνεπάγεται την αλλαγή ενός παρωχηµένου νοµοθετικού πλαισίου 72 ετών (διαµορφώθηκε από τις δικτατορίες Πάγκαλου, Μεταξά και Παπαδόπουλου).

tanea.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...