Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Ποιοι παίρνουν πριµ ενοικίου

Ποιοι παίρνουν πριµ ενοικίουΟλες τις προϋποθέσεις για το νέο πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) αναφέρει υπουργική απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Το πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου 2011 έχει έτος αναφοράς το 2009 µε διάστηµα υποβολής αιτήσεων από την 28η Μαρτίου 2011 έως την 1η Ιουλίου 2011 στα ΚΕΠ (σ.σ. εξετάζεται αιτήσεις να γίνονται δεκτές και στα γραφεία του ΟΕΚ). Οι δικαιούχοι υπολογίζονται περίπου στους 120.000.


ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. Το γενικό εισοδηµατικό κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραµµα, θα είναι µέχρι €12.000, µε αυξηµένο ποσοστό επιδότησης για εισοδήµατα µέχρι €6.000
και από €6.001 έως €9.000. Π.χ. για δικαιούχο παντρεµένο χωρίς παιδιά µε εισόδηµα α) έως €6.000 το επίδοµα ανέρχεται στα €125,00 ανά µήνα, β) από €6.001έως €9.000, στα €105,00 ανά µήνα και γ) από €9.001-€12.000, στα €85,00 τον µήνα. Τα όρια εισοδήµατος προσαυξάνονται κατά €2.000 και το ποσό της επιδότησης κατά €25,00 ανά προστατευόµενο µέλος.

Ετσι οι δικαιούχοι εργατοϋπάλληλοι πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει:  
1. Μεµονωµένα άτοµα:
α) Τουλάχιστον δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2.800) ηµέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι µεµονωµένο άτοµο, β) τουλάχιστον δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) ηµέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι µακροχρόνια άνεργος, γ) τουλάχιστον χίλιες επτακόσιες (1.700) ηµέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δ) τουλάχιστον χίλιες τριακόσιες (1.300) ηµέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι τυφλός, και ε) οι εποχιακώς εργαζόµενοι, οι οποίοι δικαιούνται το εποχιακό επίδοµα από τον ΟΑΕ∆.

2. ∆ικαιούχοι έγγαµοι ή /και µε προστατευόµενα µέλη:
α) Τουλάχιστον δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ηµέρες εργασίας, εάν είναι έγγαµος, χωρίς παιδιά.
β) Τουλάχιστον δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) ηµέρες εργασίας, εάν προστατεύει ένα (1) παιδί.
γ) Τουλάχιστον χίλιες εννιακόσιες (1.900) ηµέρες εργασίας, εάν προστατεύει δύο (2) παιδιά.
δ) Τουλάχιστον χίλιες εξακόσιες (1.600) ηµέρες εργασίας, εάν προστατεύει τρία (3) παιδιά.
ε) Τουλάχιστον χίλιες τριακόσιες (1.300) ηµέρες εργασίας, εάν προστατεύει τέσσερα (4) παιδιά.
στ) Τουλάχιστον χίλιες (1.000) ηµέρες εργασίας, εάν προστατεύει πέντε (5) παιδιά.
ζ) Τουλάχιστον εννιακόσιες (900) ηµέρες εργασίας, εάν προστατεύει έξι (6) παιδιά και άνω.
η) Τουλάχιστον χίλιες εννιακόσιες (1.900) ηµέρες εργασίας, εάν τέλεσαν τον γάµο τους µέσα στα δύο (2) τελευταία έτη, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

Τι ισχύει για µακροχρόνια ανέργους και παραµεθόριο

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει δύο χιλιάδες (2.000) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν είναι έγγαµοι, χίλιες οκτακόσιες (1.800) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες εξακόσιες (1.600) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, χίλιες τετρακόσιες (1.400) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) παιδιά, χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα (4) παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε (5) παιδιά και άνω.

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ των κατωτέρω ειδικών κατηγοριών πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει µέσα στα όρια της Επικράτειας τις παρακάτω ηµέρες εργασίας, ήτοι: οι εργατοϋπάλληλοι που κατοικούν στους νοµούς Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών και στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύµη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτµο, Λέρο, Κάλυµνο, Σάµο, Καστελλόριζο, Χίο, Λέσβο, Λήµνο, Σαµοθράκη, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόµενα νησιά, που υπάγονται διοικητικά στα µεγαλύτερα από αυτά, καθώς και οι δικαιούχοι που είναι τυφλοί, χίλιες διακόσιες (1.200) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας οι έγγαµοι, χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες (1.000) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) έως τέσσερα (4) παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε (5) παιδιά, επτακόσιες (700) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν έξι (6) παιδιά και άνω.
Το καθεστώς για τους συνταξιούχους

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ λόγω γήρατος ή προσωρινής ή οριστικής αναπηρίας µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήµατος δικαιούνται επιδότηση ανεξαρτήτως ηµερών εργασίας, αρκεί για τις ηµέρες εργασίας που είχαν ασφαλιστεί σε οργανισµό κύριας ασφάλισης µισθωτών να είχαν καταβληθεί οι προβλεπόµενες υπέρ του ΟΕΚ εισφορές. Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου δικαιούνται επιδότησης, αρκεί ο θανών δικαιούχος να πληρούσε τις αναφερόµενες στο παραπάνω εδάφιο προϋποθέσεις.
 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ της στράτευσης, ως ηµέρες εργασίας υπολογίζονται στην ασφάλιση δέκα για κάθε µήνα στράτευσης και µόνο εφόσον αυτές απαιτούνται για τη συµπλήρωση των συνολικών ηµερών εργασίας της κατηγορίας τους. Οι ηµέρες επιδότησης λόγω ανεργίας ή ασθένειας ή κυήσεως και λοχείας υπολογίζονται ως ηµέρες εργασίας στην ασφάλιση.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που κανείς από τους δύο συζύγους δεν έχει πραγµατοποιήσει τον συνολικό αριθµό ηµερών εργασίας που απαιτούνται, συνυπολογίζονται και οι ηµέρες εργασίας που έχουν πραγµατοποιηθεί από τον ή τη σύζυγο.

ΠΗΓΗ:tanea.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...