Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Αίτηση αυτασφάλισης για ανέργους 55-60 ετών και πριν την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης


Σύμφωνα με το νόμο 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115/15.7.2010), άρθρο 74 παρ. 4 και 5, «εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών των οποίων η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα της αυτασφάλισης, η οποία ασκείται εντός διμήνου από την καταγγελία, στην οποία υποχρεούται ο εργοδότης που τους απέλυσε να συμμετέχει με:

α) Το 50% του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους ηλικίας 55 ετών έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι 3 χρόνια.

β) Το 80% του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους 60 ετών συμπληρωμένων έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι 3 χρόνια.

Το υπόλοιπο μέρος του κόστους αυτασφάλισης, μπορεί να καλύπτεται με ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του ΟΑΕΔ ή την ένταξη των απολυόμενων στα προγράμματα εργασίας των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία στο δημόσιο τομέα, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τον κλάδο ΛΑΕΚ.

Ο πόρος ΛΑΕΚ 0,45% είναι ειδικός λογαριασμός του ΟΑΕΔ, για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση στον οποίο καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,45%, την οποία αποδίδουν οι εργοδότες για τους υπαλλήλους τους που ασφαλίζουν στο ΙΚΑ.

Όμως, για την έναρξη της διαδικασίας απαιτείται απόφαση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ που εγκρίνεται από το ΔΣ του ΟΑΕΔ.

Με την Υπουργική Απόφαση θα ρυθμιστούν όλα τα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του νόμου.

Μέχρι την έκδοσή της, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ, να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Ιδρύματος, (αρμόδιο θεωρείται το υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης).

Στην αίτηση, εκτός από τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου, θα πρέπει να επισυνάπτεται και η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ενώ οι αιτήσεις που έχουν μέχρι σήμερα κατατεθεί θεωρούνται εμπρόθεσμες.
.
Newsroom ΔΟΛ, ΑΠΕ-ΜΠΕ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...